JavaScript Veri Türleri

Paylaş

JavaScript içerisinde yer alan veri türleri veya veri tipleri arasındaki farklar, kullanımı örnek kodlarla birlikte yer alıyor.

JavaScript ile değişken oluştururken farklı veri türleri veya veri tiplerini kullanabiliriz.

JavaScript değişkenlerinde Sayı, Metin, Nesne veri türlerini barındırabiliriz.

var xSayisi = 5;                 // Sayı - Number
var ismim = "Yusuf SEZER";            // Metin - String
var bilgiler = {ismim:"Yusuf SEZER", xSayisi:5}; // Nesne - Object

Programlamada veri türleri önemli bir kavramdır.

Kodlama yaparken veri türleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Veri türleri olmadan bilgisayar aşağıdaki ifadenin ne olduğunu bilemez.

var x = 5 + "Yusuf";

Yukarıdaki işlemin sonucunda 5 sayısı ve “Yusuf” toplanacak mı? Yoksa hata mı oluşacak?

JavaScript yukardaki örneği aşağıdaki gibi yorumlayacaktır.

var x = "5" + "Yusuf";

Bir sayı ve bir metin türünden değeri toplarken JavaScript sayıyı metin veri türüne dönüştürür.

<script>
 var x = 5 + "Yusuf";
 alert(x);
</script>

JavaScript işlemleri soldan sağa doğru yapar. Farklı değerler farklı sonuçlar verebilir.

<script>
 var x = 10 + 5 + "Yusuf";
 alert(x);
</script>

Sizce sonuç ne olacak?

15Yusuf

Peki sayıları metin veri türünün sağ tarafına yazarsak

<script>
 var x = "Yusuf" + 5 + 10;
 alert(x);
</script>

İlk örnekte JavaScript “Yusuf” değerine kadar değişkeni sayı veri türü olarak alır.

İkinci örnekte JavaScript “Yusuf” değeriyle başladığından değişkeni metin veri türü olarak alır.

Değişken tipleri

JavaScript değişken tipleri dinamiktir. Bir değişkeni aynı kodlar içinde art arda farklı veri türü için kullanabiliriz.

var a;         // a değişkenin veri türü undefined
var a = 5;       // a değişkenin veri türü Sayı - Number
var a = "Yusuf SEZER"; // a değişkenin veri türü Metin - String

Metin veri türü

JavaScript metin veri türü veya string Yusuf SEZER gibi harflerden oluşur.

Metin veri türünün değeri çift veya tek tırnak arasına yazılır.

var ismim = "Yusuf SEZER"; // Çift tırnak kullanımı
var ismim = 'Yusuf SEZER'; // Tek tırnak kullanımı

Metin veri türünde tırnak kullanmak istersek dış tırnaktan farklı bir tırnak işareti ekleyerek kullanabiliriz.

<script>
 var ismim = "Yusuf 'Sefa' SEZER"; // Çift tırnak içerisinde tek tırnak
 var ismim1 = 'Yusuf "Sefa" SEZER'; // Tek tırnak içerisinde çift tırnak
 alert(ismim1);
</script>

Sayı veri türü

JavaScript sayı veri türünde sayılar ondalıklı veya ondalıksız olarak yazılabilir.

var x = 1453;  // Ondalıksız yazım
var y = 14.53; // Ondalıklı yazım

Büyük ve küçük sayılar bilisimsel veya üstsel gösterimle yazılabilir.

<script>
 var x = 1453e5;  // 145300000
 var y = 1453e-5; // 0.01453
 alert(y);
</script>

Mantıksal veri türü

JavaScript mantıksal veri türü karşılaştırma sonucunda koşulun sağlaması için kullanılır.

var x = true;  // Doğru
var y = false; // Yanlış

JavaScript mantıksal veri türü yalnızca true ve false değerini alır.

Dizi veri türü

JavaScript dizi veri türü birden fazla elemandan oluşmuş veri topluluğudur.

Dizi veri türü köşeli parantezle tanımlanır ve her elemanı virgülle ayrılarak yazılır.

<script>
 var ismim = ["Yusuf", "Sefa", "SEZER"];
 alert(ismim[0]);
</script>

Dizi veri türünün ilk elemanı 0 ile başlar yani ilk elemana ismim[0], ikinci elemana ismim[1] ile ulaşırız.

Nesne veri türü

JavaScript nesne veri türü isim:değer çifti olarak süslü parantezle tanımlanır ve her eleman virgülle ayrılarak yazılır.

<script>
 var bilgiler = {
    ismim: "Yusuf",
    soyIsmim: "SEZER",
    kilo: 78
 };
 alert(bilgiler.ismim + "" + bilgiler.soyIsmim + "" + bilgiler.kilo);
</script>

Örnekte bilgiler isimli ismim, soyIsmim ve kilo isminde 3 özellik içeren nesne veri türünde değişken tanımlanmıştır.

Değişken türü öğrenme

JavaScript sabit değer veya değişken değer veri türünü öğrenmek için typeof operatörü kullanılır.

<script>
 alert(typeof "");   // string
  alert(typeof "Yusuf"); // string
  alert(typeof 15);   // number
</script>

Değişkenlerde kullanım;

<script>
 var xSayisi = 15;
 var ismim = "Yusuf";
 alert(typeof xSayisi); // number
  alert(typeof ismim);  // string
</script>

Temel veri türleri

JavaScript temel veri türleri sadece bir değer içeren veri türleridir.

JavaScript typeof operatörü ile değişken türünü öğrenirken

 • string
 • number
 • boolean
 • null
 • undefined

temel veri türü bilgisini verebilir.

<script>
 alert(typeof "Yusuf"); // string
  alert(typeof 3.14);   // number
  alert(typeof true);   // boolean
  alert(typeof false);    // boolean
</script>

Karmaşık veri türleri

JavaScript typeof operatörü

 • function
 • object

karmaşık veri türü bilgisini verebilir.

<script>
 alert(typeof [1,2,3,4]);         // object
  alert(typeof {ismim:"Yusuf", kilo:78}); // object
  alert(typeof function fonk(){});     // function
</script>

JavaScript typeof operatörü dizi veri türünü (array) nesne veri türü (object) olarak verir. JavaScript dizi veri türünü, nesne veri türü olarak tanımlamıştır.

Tanımsız veri türü

JavaScript oluşturulan değişkenlere değer verilmezse veri türü tanımsız veri türü (undefined) olacaktır.

<script>
 var x;   // değişken değeri ve veri türü undefined
 alert(x);
</script>

JavaScript oluşturulan ve değer verilen değişkenin değeri undefined olarak verilirse değişken tanımsız olacaktır.

<script>
 var x = 5;       // değişken değeri 5 ve veri türü number
 var x = undefined;   // değişken değeri ve veri türü undefined
 alert(x);
</script>

Boş değişken

Boş değişken, tanımsız veri türünden farklıdır.

Boş bir değişken bir veri türüne ve bir değere sahiptir.

<script>
 var x = ""; // değişken değeri  ve veri türü string
 alert(x);
</script>

Boş veri türü

JavaScript boş veri türü (null) içeriği boş olan nesne veri türüdür.

JavaScript nesne veri türü olarak tanımlanmış değişkene boş veri türü (null) değeri verilerek içeriği boşaltılır.

<script>
 var bilgiler = {
    ismim:"Yusuf",
    soyIsmim:"SEZER",
    kilo:78
 };
 bilgiler = null;
 alert(bilgiler.ismim + "" + bilgiler.soyIsmim + "" + bilgiler.kilo);
</script>

JavaScript nesne veri türü olarak tanımlanmış değişkene tanımsız veri türü (undefined) değeri verilerek de içeriği boşaltılır.

Tanımsız ve boş veri türü farkı

JavaScript tanımsız ve boş veri türü birbirine eşittir ancak birbirine denk değildir.

<script>
 alert(typeof undefined);  // undefined
  alert(typeof null);     // null
  alert(null === undefined); // false
  alert(null == undefined);   // true
</script>

JavaScript Derslerine buradan ulaşabilirsiniz…

Hayırlı günler dilerim.


Bunlarda ilgini çekebilir


LinkedIn grubuna buradan katılın.